AMPROM • Publicaţii

 1. Adrian Turculeţ, L. Botoşineanu şi A.-M. Minuţ. Cercetări acustice asupra unor aspecte regionale ale intonaţiei, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi” IIIe.Lingvistică, tom. 2003-2004, p. 557-576.
 2. Adrian Turculeţ, L. Botoşineanu, A.-M. Minuţ & A. Romano,. L’intonation du roumain au sein du projet AMPER, în „Bolletino dell’Atlante Linguistico Italiano”, 27/2003, Torino, 2004, p. 269-274.
 3. Adrian Turculeţ, L. Botoşineanu, A.-M. Minuţ & A. Romano,. Recherches acoustiques sur quelques aspects régionaux de l’intonation du roumain littéraire, in Projet AMPER. Atlas multimédia prosodique de l’Espace roman, Géolinguistique Hors série no 3-2005, p. 281-304.
 4. Adrian Turculeţ, L. Botoşineanu. A.-M. Minuţ, Un nou proiect de integrare în dialectologia romanică (AMPRom), în Comunicare interculturală şi integrare europeană, volum îngrijit de Elena Dănilă, Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu, Iaşi, Editura Alfa, 2006, p. 283-290.
 5. Adrian Turculeţ, L. Botoşineanu. A.-M. Minuţ, Atlasul multimedia prosodic român (AMPRom). Chestionarul şi reţeaua de puncte, în “Limba şi literatura română. Regional-Naţional-Universal” (Simpozion internaţional Iaşi-Chişinău, 24-27 noiembrie 2005), Iaşi, Casa Editorială “Demiurg”, 2006, p. 283-293.
 6. Adrian Turculeţ, Variante regionale ale intonaţiei româneşti, în “Limba şi literatura română. Regional-Naţional-Universal” (Simpozion internaţional Iaşi-Chişinău, 24-27 noiembrie 2005), p. 257-272.
 7. Adrian Turculeţ, Emfaza interogativelor totale afirmative, în AUI, IIIe, Lingvistică, tomul LI, 2005, p. 417-435.
 8. Adrian Turculeţ, V. Apopei şi D. Jitcă, Aspecte ale intonaţiei interogativelor totale cu structura SVO, în „Anuar de Lingvistică şi Istorie Literară”, t. XLIV - XLVI, 2004 - 2006, p. 85-105.
 9. Adrian Turculeţ, V. Olariu şi F.-T. Olariu, Aspecte ale intonaţiei unui grai din Republica Moldova şi unele probleme ale anchetei privind intonaţia, în Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, volum îngrijit de Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Laura Manea, Florin-Teodor Olariu, Iaşi, Editura Alfa, 2006, p. 329 - 347.
 10. Adrian Turculeţ, A.-M. Minuţ, De la AMPER la AMPRom, în Luminiţa Hoarţă Cărăuşu (coord.), Rezultate şi perspective actuale ale lingvisticii româneşti şi străine, Lucrările Sesiunii de comunicări din cadrul «Zilelor Universităţii „Al.I. Cuza”» Iaşi, EUI, 2007, p. 349-361.
 11. Adrian Turculeţ, V. Olariu şi F.-T. Olariu, Aspectos de la entonación de un habla de la República de Moldavia y algunos problemas de la encuesta relacionados con la entonación, în Josefa Dorta (ed.): La prosodia en el ámbito lingüístico Romano, Santa Cruz de Tenerife, La Página Ediciones, Colección Universidad, 2007, p. 123 - 153.
 12. Adrian Turculeţ, Un nou atlas lingvistic romanic: AMPER, în „Studii şi cercetări lingvistice” (Omagiu Matilda Caragiu-Marioţeanu), 2007.
 13. Adrian Turculeţ, L. Botoşineanu, Ana-Maria Minuţ, I.-C. Mladin, Aspects de la variation diatopique de l’intonation au niveau de la langue roumaine littéraire, în La variation diatopique de l’intonation dans le domaine roumain et roman (ed. A. Turculeţ), Editura Universităţii "Al. I. Cuza“ Iaşi, 2008, p. 21-72.
 14. Adrian Turculeţ, Apopei V., Jitcă D, Studiul variaţiei intonaţionale limba română literară folosind o măsură a distanţei prozodice, Lucrările atelierului de lucru “Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române”, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 19-20 noiembrie 2008, p. 11-20.
 15. Adrian Turculet, L. Botosineanu, A.-M. Minut, I.C. Mladin, Aspects de la variation diatopique de l’intontion au niveau de la langue roumaine standard, în volumul urmator, p. 21-74.
 16. Adrian Turculeţ, Intonaţia interogativă a aromânilor din R. Macedonia (cu câteva particularităţi segmentale ale informatorilor), în „Fonetica si dialectologie”, vol. XXIX, 2010, p. 157-176.
 17. Adrian Turculeţ (ed.), La variation diatopique de l'intonation dans le domaine roumain et roman, Editura Universităţii "Al. I. Cuza“ Iaşi, 2008, 272 p.
 18. Adrian Turculet, Există o limită prozodică a graiurilor ardeleneşti?, comunicare susţinută la al XIV-lea Simpozion Internaţional de Dialectologie Română, Cluj-Napoca, 16-18 septembrie 2010 (sub tipar).
 19. Oana Panaite, Aspecte ale intonaţiei graiului din Muntenii de Sus, comunicare susţinută la Simpozionul Internaţional de Dialectologie Română, Cluj-Napoca, 16-18 septembrie 2010 (sub tipar).
 20. Anca Bibiri, Oana Panaite, Adrian Turculeţ, Pentru un Atlas multimedia prozodic român (AMPRom), comunicare susţinută la Colocviul Internaţional Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european. Abordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară, Bălţi, 10-12 noiembrie 2010 (sub tipar).
 21. Oana Panaite, Adrian Turculeţ, Particularităţi diastratice în intonaţia graiului din Focşani, comunicare susţinută la al 3-lea Colocviu Internaţional Limbă, cultură şi civilizaţie, Craiova, 24-26 martie 2011 (sub tipar).
 22. Anca-Diana Bibiri, Oana Panaite, Adrian Turculeţ, Modelul intonaţional ardelenesc al interogativelor totale, comunicare susţinută la Colocviul Internaţional Limba română - abordări tradiţionale şi moderne, ediţia a II-a, Cluj-Napoca, 6-7 mai 2011.
 23. http://w3.u-grenoble3.fr/dialecto/AMPER/pub.htm


Noutati

Puncte de ancheta noi pe website-ul AMPROM: Brasov, Alba Iulia, Buzau, Craiova, Gevgelija (Macedonia) - 2014-06-17


Puncte de ancheta noi pe website-ul AMPROM - 2014-01-07


Noul website AMPROM este lansat - 2011-07-05


Contact


Legături utile